For information on Akko/Acre.
Akko: Crusader fortress
Akko: Crusader fortress
Akko: Crusader vaulting
Akko: Crusader latrine
Akko: Crusader fortress
Akko: harbour
Akko: harbour
Akko: hammam recreated
Akko: market square
Akko: Al-Jazzar Mosque
Akko: Al-Jazzar Mosque
Akko: Al-Jazzar Mosque
Akko: Al-Jazzar Mosque
Akko: Al-Jazzar Mosque
Akko: Bahai gardens
Akko: Bahai gardens